آرشیو مطالب : دسته: درباره شرکت

تعداد مطالب این دسته 1 عدد می باشد
2020-07-15

آغاز تحول بر پهنه دشت لم يزرع مغان وچاره انديشيها در جهت بهره برداري بهينه از بياباني كه قبل از شروع برنامه هاي عمراني به مارستان معروف بوده و آثاري از كشت و زرع در آن موجود نبوده است به سال ۱۳۲۷ برميگردد و به دنبال آن فعاليتهاي عمراني دولت وقت با سرمايهگزاريهاي عظيم و […]