مشاور کشاورزی و دامپروری مدیرعامل شرکت: مدیریت شرکت کشت و صنعت مغان جهت مدیریت چالش آب و کاهش بحران مذکور اقداماتی را به مرحله اجرا درمی آورد

به گزارش امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان منصور عالی پور، عضو هیئت مدیره و مشاور کشاورزی و دامپروری مدیرعامل شرکت با اشاره به وضعیت بحرانی آب در طی سال های زراعی گذشته اظهار داشت: در سال های اخیر بدلیل کاهش نزولات آسمانی، بحران کمبود آب گریبانگیر کشور و همچنین شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گردیده است و علیرغم سطح سبز مناسب مزارع در مراحل اولیه، در مرحله اجراي عملیات داشت بدلیل کمبود شدیـد آب کشاورزي در حوزه و گستره اراضـی شـرکت بخصوص در میزان آب تخصیصـی به اراضـی مزروعی، وضعیت رشد محصولات زراعی بشـدت تحت شـرایط بحرانی قرار گرفته است.

مشاور کشاورزی و دامپروری مدیرعامل شرکت با تاکید بر نقش بی بدیل آب در فرآیند تولید محصولات زراعی و باغی افزود: شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان با توجه به اهمیت مضاعف این بنگاه اقتصادی در خودکفایی کشاورزي و تأمین امنیت غذایی مملکت، اقداماتی را جهت مدیریت چالش آب به مرحله اجرا درمی آورد تا حداقل بتواند بخشی از بحران مذکور را کاهش برساند.
به گزارش امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان منصور عالی پور، عضو هیئت مدیره و مشاور کشاورزی و دامپروری مدیرعامل شرکت با اشاره به وضعیت بحرانی آب در طی سال های زراعی گذشته اظهار داشت: در سال های اخیر بدلیل کاهش نزولات آسمانی، بحران کمبود آب گریبانگیر کشور و همچنین شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گردیده است و علیرغم سطح سبز مناسب مزارع در مراحل اولیه، در مرحله اجراي عملیات داشت بدلیل کمبود شدیـد آب کشاورزي در حوزه و گستره اراضـی شـرکت بخصوص در میزان آب تخصیصـی به اراضـی مزروعی، وضعیت رشد محصولات زراعی بشـدت تحت شـرایط بحرانی قرار گرفته است.

مشاور کشاورزی و دامپروری مدیرعامل شرکت با تاکید بر نقش بی بدیل آب در فرآیند تولید محصولات زراعی و باغی افزود: شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان با توجه به اهمیت مضاعف این بنگاه اقتصادی در خودکفایی کشاورزي و تأمین امنیت غذایی مملکت، اقداماتی را جهت مدیریت چالش آب به مرحله اجرا درمی آورد تا حداقل بتواند بخشی از بحران مذکور را کاهش برساند.

دسته بندی : آخرین اخبار
به اشتراک بگذارید : | | |