آغاز تحول بر پهنه دشت لم يزرع مغان وچاره انديشيها در جهت بهره برداري بهينه از بياباني كه قبل از شروع برنامه هاي عمراني به مارستان معروف بوده و آثاري از كشت و زرع در آن موجود نبوده است به سال ۱۳۲۷ برميگردد و به دنبال آن فعاليتهاي عمراني دولت وقت با سرمايهگزاريهاي عظيم و همكاري كارشناسان داخلي و خارجي آغاز و مقدمات استفاده صحيح از آب قعرالدشت رودخانه ارس و ساير پتانسيلهاي خدادادي موجود منطقه ، فراهم گرديده در ادامه اين فعاليتهاست كه فعاليتهاي مربوط به احداث سد ميل مغان و شبكه عظيم آبياري از سال ۱۳۴۷شروع و در سال ۱۳۵۱مورد بهرهبرداري قرار گرفت و درهمين سال بود كه وزارت كشاورزي، مجتمع كشت و صنعتي را با نام طرح كشت و صنعت و دامپروري مغان در سطح ۶۳۰۰۰هكتار از ۳۵۰ هزار هكتار اراضي خالصه دولتي، تأسيس و فعاليتهاي خود را آغاز نموده است .

دسته بندی : درباره شرکت
به اشتراک بگذارید : | | |