... مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ...

تلفن دفتر:  31852008-045
فکس دفتر: 32753626-045
مدیر حوزه مدیریت : نعمت جعفری
دیر
استان اردبیل - پارس آباد مغان - جاده پروژه - اداره مرکزی
پروژه- اداره مرکزی

 

... رئیس هیئت مدیره ...

تلفن دفتر:  31852009-045
فکس دفتر: 32753340-045
مدیر حوزه مدیریت : نعمت جعفری
نام مسئول دفتر: خلیل طالبی
استان اردبیل - پارس آباد مغان - شهرک غفاری- مهمانسرای پایین
پروژه- اداره مرکزی

   

... مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ...

تلفن دفتر:  31852008-045
فکس دفتر: 32753626-045
مدیر حوزه مدیریت : نعمت جعفری

استان اردبیل - پارس آباد مغان - جاده پروژه - اداره مرکزی
پروژه- اداره مرکزی

 

 

... عضو هیئت مدیره، معاون کشاورزی و دامپروری و  معاون فنی و صنعتی ...

تلفن دفتر:  31852008-045
فکس دفتر: 32753626-045
مدیر حوزه مدیریت : نعمت جعفری

استان اردبیل - پارس آباد مغان - جاده پروژه - اداره مرکزی
پروژه- اداره مرکزی