صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، شهریار نگاهی امروز سه شنبه در جریان بازدید از اکیپ های فعال برداشت غلات در برخی از بخش های زراعی این شرکت افزود: راندمان فعلی محصولات کلزا و گندم  فراتر از پیش بینی هاست و توجه ویژه مدیریت قبلی در تامین دستگاه ها ،ادوات،نهاده ها و اهتمام جدی مدیریت جدید در تغذیه و مبارزه با آفات و امراض باعث افزایش چشمگیر کمی و کیفی این دو محصول شده است.