صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 سرهنگ بهادر حضرتی، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان پارساباد و سروان توحید رضانژاد، رئیس پاسگاه شهرک شهید آیت الله غفاری با قاسم محمدی، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان دیدار و گفتگو کردند.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان قاسم محمدی، مدیرعامل شرکت اظهار داشت: امنیت از مسائل مهم بوده و برای توسعه لازم و ملزوم می باشد. شرکت مغان در سنگر تولید برای امنیت غذایی و حتی اقتدار غذایی تلاش کرده و نیروی انتظامی نیز امنیت جان و مال مردم را حفاظت و صیانت می کند. ما با لباس کار و کارگری و شما با لباس سبز پلیس جهت حفظ و پایداری امنیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی کوشش می کنیم.

 وی با تاکید بر اهمیت مراقبت افزود: آموزش و آگاه سازی قبل از وقوع مشکل و مسئله اجتماعی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و آرامش و ثبات حاکم بر جامعه و در سطح خانواده مرهون مرارت ها و تلاش های شبانه روزی است که در این خصوص انجام می شود. بایستی همایش های مختلفی در راستای آگاه سازی مردم برگزار گردد تا آنان با آگاهی کامل از بحران های اجتماعی از آسیب های آن در امان باشند.

 محمدی چنین بیان کرد: فراجای شهرک شهید آیت الله غفاری با جهاد یک خانواده محسوب می شود. هر کس که در این آب و خاک اقدامی جهت پیشبرد امور انجام می دهد، برای خدمت به مردم و انقلاب است.

 سرهنگ بهادر حضرتی، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان پارساباد گفت: حفاظت قوی مانع بسیاری از پایمال شدن ها بوده و در صورتیکه صیانت، تقویت گردد، از حیف و میل اموال عمومی جلوگیری بعمل خواهد آمد. آموزش نقش قابل توجهی در این امر داشته و ما با تکیه بر کادر متخصصی که دوره های مختلفی را در دانشگاه های مرتبط گذرانده اند، می توانیم آموزش های لازم را با برگزاری دوره ها به نیروهای حفاظتی شرکت مغان انجام دهیم.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان