صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

کار جهادی و شبانه روزی پرسنل کشت و صنعت مغان

 به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت و کشت و صنعت و دامپروری مغان برای جلوگیری از خسارت ناشی از کم آبی مزارع شرکت همکاران با جان و دل بصورت جهادی شبانه روز در تلاش هستند.

 

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان