صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین المللی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مختار اسدپور اصل مدیر امور اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری شرکت بعنوان دبیر شورای هماهنگی و برنامه ریزی مدیران و همچنین دبیر اجرایی تمامی کارگروههای تخصصی منصوب شد. در متن حکم مدیرعامل شرکت خطاب به اسدپور چنین آمده است:

 نظر به مراتب تعهد، تخصص و توانمندی‌های ویژه و ضرورت به کارگیری روشهای کارآمد خرد جمعی و لزوم بازخورد گیری و جمع بندی کلیه نشست ها، هم اندیشی ها، کار گروههای تخصصی و کاربردی با نگاه مدیریت مشارکتی، جنابعالی را با حفظ پست سازمانی به عنوان «دبیر شورای هماهنگی و برنامه ریزی مدیران و همچنین دبیر اجرایی تمامی کارگروههای تخصصی، سازمانی و برون سازمانی مرتبط با شرکت» منصوب می نمایم. بدیهی است جنابعالی و همه مدیران عزیز با هم اندیشی و هم فکری منتج به هم افزایی، موجبات شکوفایی و بالندگی های سازمانی، مدیریتی و مشارکتی را به ارمغان خواهید آورد.

 وی فوق لیسانس مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران است که سوابق وی در شرکت به شرح زیر می باشد: رئیس اداره مکانیزاسیون مرکزی رییس اداره خدمات موتوری معاون امور فنی و پشتیبانی معاون مجتمع دامپروری مدیر امور پشتیبانی فنی و مکانیزه مدیر امور اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان