صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

✅ به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بر اساس حکمی از سوی اسداله محسن زاده، مدیرعامل شرکت محمد قاطع بعنوان رئیس اداره مکانیزاسیون مرکزی امور پشتیبانی، فنی و مکانیزاسیون و همچنین بابک شیرمحمدی بعنوان معاون اداره مکانیزاسیون امور پشتیبانی، فنی و مکانیزاسیون از پرسنل شاغل و مهندسان تلاشگر در این امور منصوب شدند.

 

✍️روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان