صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

✅ به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بر اساس حکمی از سوی اسداله محسن زاده، مدیرعامل شرکت اسلام رستمی بعنوان معاون اجرایی امور انبارها، احمد طالب زاده رئیس اداره اموال و دارایی، سلیم زیرک بعنوان رئیس اداره انبارهای محصولات و نهاده ها، عبدالحمید مرادی بعنوان رئیس اداره انبارهای مرکزی از پرسنل شاغل در این امور منصوب شدند.

 

✍️روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان