1-موضوع مناقصه : شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان (سهامي عام )در نظردارد: مقدار 90 تن مکمل مواد معدنی موردنیاز مجتمع دامپروری حود را منتشره در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.irبراساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه خریداری نماید.

2-نوع تضمین : فیش بانکی و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )
3- شرکت کنندگان می توانند نسبت به نحوه تامین اسناد و شرایط از طریق نشانی ذیل اطلاع کسب نمایند .

3-1 استان اردبیل، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات 04531852096 و همراه آقای امینی 09143538386

✅- تاریخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه : از تاریخ 1400/07/14
لغایت 1400/07/20

✅- تاریخ و مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه: از تاریخ 1400/07/21 لغایت ساعت 12 ظهر 1400/08/03

✅- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات : رأس ساعت 14عصر روز دوشنبه مورخ 1400/08/03 سالن جلسات مهمانسرای سرو (پایین) شهرک شهید آیت اله غفاری

✍️روابط عمومی کشت و صنعت مغان