1-موضوع مناقصه : شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ( سهامی عام) در نظر دارد : تعداد 120.000 عدد پاکت شیرخشک مورد نیاز کارخانه لبنیات خودرا منتشره در سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.irاز اشخاص حقیقی دارای صلاحیت و براساس مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه و تحویل در مقصد (درب انبارکارخانه لبنیات) خریداری نماید.

2-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 630.000.000 ریال
3-نوع تضمین : فیش بانکی و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )
4- شرکت کنندگان می توانند نسبت به نحوه تامین اسناد و شرایط از طریق نشانی ذیل اطلاع کسب نمایند .
1-4- استان اردبیل، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات 04531852082 و همراه آقای امینی 09143538386

- تاریخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه : از تاریخ 1400/07/04
لغایت 1400/07/14

- تاریخ و مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه : از تاریخ 1400/07/15 لغایت (ساعت ظهر12 ) 1400/07/28

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات : رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/07/28 مهمانسرای كاج(بالا) شهرک شهید آیت اله غفاری

✍️روابط عمومی کشت و صنعت مغان