✅1-موضوع مناقصه : شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ( سهامی عام) در نظر دارد : تعداد 120.000 عدد پاکت شیرخشک مورد نیاز کارخانه لبنیات خودرامنتشره در سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.irاز اشخاص حقیقی دارای صلاحیت و براساس مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه و تحویل در مقصد (درب انبارکارخانه لبنیات) خریداری نماید

✅2-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 630.000.000 ریال

✅3-نوع تضمین : فیش بانکی و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )

✅4- شرکت کنندگان می توانند نسبت به نحوه تامین اسناد و شرایط از طریق نشانی ذیل اطلاع کسب نمایند.

✳️1-4- استان اردبیل، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات 04531852082 و همراه آقای امینی 09143538386

🗓- تاریخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه :
از تاریخ 1400/06/16 لغایت 1400/06/22

🗓- تاریخ ومهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه :
از تاریخ 1400/06/23 لغایت: ساعت 12 1400/07/03

🕑 تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات :
رأس ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/7/03 مهمانسرای كاج(بالا) شهرک شهید آیت اله غفاری

 

 

✍️روابط عمومی کشت و صنعت مغان