1-موضوع مناقصه : شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان (سهامی عام )در نظردارد: عملیات برداشت فندق مجتمع باغات میوه در سطح 219.6 هکتار خود را بصورت کیلویی منتشره در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir بر اساس شرایط اسناد مناقصه به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت خدمات تامین نیرو از اداره کل تعاون ، کار و امور اجتماعی واگذار نماید.

2- مبلغ تضمين فرآیند ارجاع کار : 750.000.000 ریال

3-نوع تضمین : فیش بانکی و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )

4- شرکت کنندگان می توانند نسبت به نحوه و شرایط تامین اسناد از طریق نشانی های ذیل اقدام نمایند .

4-1 استان اردبیل ، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات 04531852082 و همراه آقای امینی 09143538386

- تاریخ و مهلت خرید اسناد مناقصه : از تاریخ 1400/04/20 لغایت 1400/04/23

- تاریخ ومهلت تحویل اسناد مناقصه : از تاریخ 1400/04/24 لغایت 1400/05/3

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات : رأس ساعت 14 عصر روز دوشنبه مورخ 1400/05/4 در محل سالن جلسات مهمانسرای سرو (پایین) شهرک شهید آیت اله غفاری

5- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

6- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از تاریخ بازگشایی برابر دو ماه می باشد.

✍ روابط عمومی شرکت کشت وصنعت مغان