✅ 1-موضوع مناقصه : شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان (سهامی عام )در نظر دارد :       

                                     

 11قلم سموم  (ترفلان، اسنیت ، دسیس ، دورسبان ، کروز ، توفوردی ، بازاگران ، آوانت ، سوپرگالانت ، ریپکورد و رزالاکسیل )  مورد نیاز خود را بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مناقصه خریداری نماید.

 

✅ 2- مبلغ تضمين فرآیند ارجاع کار :  مندرج در فرم پیشنهاد قیمت

 

✅ 3- نوع تضمین : فیش بانکی  و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )

 

✅ 4-شرکت کنندگان می توانند نسبت به نحوه تامین و تحویل اسناد از طریق نشانی های ذیل اطلاع کسب نمایند.

 

  1-4- استان اردبیل، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات  04531852082 و همراه آقای امینی 09143538386

 

2-4- سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی به آدرس اینترنتی       www.setadiran.ir         

  

  

✅ - تاریخ و مهلت خرید اسناد مناقصه:      از تاریخ         1400/03/26              لغایت          1400/04/03    

 

✅ - تاریخ و مهلت تحویل اسناد مناقصه:   از تاریخ         1400/04/04             لغایت            1400/04/15

     

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات :  رأس ساعت 14:30 عصر  روز  چهارشنبه  مورخ  1400/04/16  در سالن جلسات مهمانسرای كاج (بالا)  شهرک شهید آیت اله غفاری

 

 

 

  ✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان