1-موضوع مناقصه : شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان (سهامی عام )در نظر دارد: جهت برداشت محصولات زراعی اعم از گندم ، جو ، کلزا در بخش های زراعی شرکت توسط پیمانکار کمباین منتشره در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مناقصه به پیمانکار دارای صلاحیت و واجد شرایط واگذار نماید.

2-مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : مندرج در فرم تعهد و پیشنهاد قیمت

3-نوع تضمین : فیش بانکی و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )

4- شرکت کنندگان می توانند نسبت به نحوه تامین و تحویل اسناد از طریق نشانی های ذیل اطلاع کسب نمایند .

1-4 استان اردبیل، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات 04531852082 و همراه آقای امینی 09143538386

4-2سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir


✅- تاریخ و مهلت خرید اسناد مناقصه: از تاریخ 1400/02/21 لغایت 1400/02/28

✅- تاریخ ومهلت تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ 1400/02/29 لغایت 1400/03/08

✅- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات : رأس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/03/09 در سالن جلسات مهمانسرای كاج(بالا) شهرک شهید آیت اله غفاری

 

 

✍روابط عمومی شرکت کشت و صنعت مغان
@keshtsanatmoghan