فراخوان ( فروش محصولات سر درختی تولیدی مجتمع باغات میوه)

↩️شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در نظر دارد فراخوان فروش محصولات تولیدی مجتمع باغات میوه شرکت به شماره مزایده 1001001609000070 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

✅کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

◀️متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

🗓مواعد زمانی :
- تاریخ انتشار فراخوان : 1401/12/08
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/12/13 تا ساعت 19 عصر
- مهلت ارسال پیشنهادات : 1401/12/25تا ساعت 12 ظهر
- زمان بازگشایی پاکت ها : روز شنبه مورخه 1401/12/27 راس ساعت 12 ظهر در محل سالن جلسات شهرک شهید آیت اله غفاری
-
-
↩️نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: فیش بانکی و ضمانتنامه
اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان دبیر خانه کمیسیون معا ملات (04531852096)و امور زراعت (04531853400)

✍️ روابط عمومی و امور بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

ایتا، تلگرام و اینستاگرام
@KESHTSANATEMOGHAN