فراخوان ( فروش کلش بسته بندی تولید سال 1400 حدوداً به مقدار1160 تن و کلش بسته بندی سایز بزرگ تولید سال 1401 به مقدار حدودا 850 تن و کلش بسته بندی سایز کوچک تولید سال 1401 به مقدار تقریبی 120 تن )

◀️شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در نظر دارد فراخوان فروش کلش بسته بندی تولید سال 1400 حدوداً به مقدار1160 تن و کلش بسته بندی سایز بزرگ تولید سال 1401 به مقدار حدودا 850 تن و کلش بسته بندی سایز کوچک تولید سال 1401 به مقدار تقریبی 120 تن به شماره مزایده 1001001609000068 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

✳️کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

↩️متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

🗓مواعد زمانی :
- تاریخ انتشار فراخوان : 1401/12/08
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/12/11 تا ساعت 19 عصر
- مهلت ارسال پیشنهادات : 1401/12/24 تا ساعت 12 ظهر
- زمان بازگشایی پاکت ها : روز پنجشنبه مورخه 1401/12/25راس ساعت 12 ظهر در محل سالن جلسات شهرک شهید آیت اله غفاری


↙️نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: فیش بانکی و ضمانتنامه
اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان دبیر خانه کمیسیون معا ملات (04531852096) و مجتمع دامپروری(04531853100)

✍️ روابط عمومی و امور بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان