زمین های مزروعی  خود را به مساحت 89 هکتار جهت کشت گوجه فرنگی  بصورت مشارکتی در سال زراعی   1401-1400  ... برای دانلود لطفا کلیک کنید.

 

 

 ... اسناد مزایده عمومی يك مرحله اي - زمین مزروعی جهت کشت گوجه فرنگی ... 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان