1-موضوع مزایده : شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان (سهامي عام )در نظردارد:

حدوداً مقدار 2200 تن سویای خشک تولید شده خود را با قیمت پایه بشرح جدول ذیل منتشره در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.irبراساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده به اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی خرید به صورت نقدی بفروش برساند :

✅ردیف1

نام محصول سویا مقدار برحسب تن 2.200
مبلغ پایه بریال بدون احتساب ارزش افزوده هر کیلو 135.000 ریال
مبلغ تضمین بریال 9.840.000.000 ریال

2-نوع تضمین : فیش بانکی و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )
3- شرکت کنندگان می توانند نسبت به نحوه تامین اسناد و شرایط از طریق نشانی ذیل اطلاع کسب نمایند.
3-1 استان اردبیل، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات 04531852096 و همراه آقای امینی 09143538386

🗒- تاریخ و مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه :
از تاریخ 1400/08/25
لغایت 1400/09/03

🗒- تاریخ ومهلت بارگذاری اسناد مزایده در سامانه:
از تاریخ 1400/09/05 لغایت ساعت 11 ظهر 1400/09/15

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات : رأس ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 1400/09/15 سالن جلسات مهمانسرای سرو شهرک شهید آیت اله غفاری

✍️روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان