1-موضوع مزایده : شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان (سهامي عام )در نظردارد: حدوداً مقدار 135 تن بادام زمینی تولید شده خود را با قیمت پایه بشرح جدول ذیل منتشره در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.irبراساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده به اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی خرید به صورت نقدی بفروش برساند :

✅ردیف1

نام محصول بادام زمینی (گلی) مقدار برحسب تن 135 تن مبلغ پایه بریال بدون احتساب ارزش افزوده هرکیلو 320.000ریال
مبلغ تضمین بریال2.160.000.000 ریال


2-نوع تضمین : فیش بانکی و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )
3- شرکت کنندگان می توانند نسبت به نحوه تامین اسناد و شرایط از طریق نشانی ذیل اطلاع کسب نمایند .
3-1استان اردبیل، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات 04531852096 و همراه آقای امینی 09143538386

🗒- تاریخ و مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه :
از تاریخ 1400/08/25 لغایت 1400/09/03

🗒- تاریخ و مهلت بارگذاری اسناد مزایده در سامانه:
از تاریخ : 1400/09/05 لغایت ساعت 11 ظهر 1400/09/15

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات : رأس ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 1400/09/15 سالن جلسات مهمانسرای سرو شهرک شهید آیت اله غفاری

✍️روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان