1-موضوع مزایده : شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان (سهامي عام ) در نظردارد: انواع دام زمینگیر ،لاشه و اضطراری خود را منتشره در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.irبراساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده به اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی خرید به صورت نقدی بفروش برساند :

✅جدول الف
نوع دام تعداد (راس) مبلغ پایه بریال مبلغ تضمین بریال
1 گاو حذفی اضطراری تعداد (راس) 100 مبلغ پایه بریال 280.000
مبلغ تضمین بریال 1.462.500.000 ریال

2 گاو زمینگیر و لاشه تعداد (راس) 100 مبلغ پایه بریال 265.000
مبلغ تضمین بریال 1.462.500.000 ریال

3 تلیسه و گوساله ماده ( بالای 100 کیلو) زمینگیر و لاشه تعداد (راس) 15 مبلغ پایه بریال 300.00 مبلغ تضمین بریال 1.462.500.000 ریال

✅جدول ب

4 گوساله نر زمینگیر و لاشه ( بالای 100 کیلو) تعداد (راس) 30
مبلغ پایه بریال 300.000 مبلغ تضمین بریال 523.500.000 ریال

5 گوساله نر اضطراری (بین 100 تا 250کیلو) تعداد (راس) 40
مبلغ پایه بریال 360.000 مبلغ تضمین بریال 523.500.000 ریال

6 گوساله نر اضطراری ( بالای 250 کیلو) تعداد (راس) 40
مبلغ پایه بریال 390.000 مبلغ تضمین بریال 523.500.000 ریال

2-نوع تضمین : فیش بانکی و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه)

3- شرکت کنندگان می توانند نسبت به نحوه تامین اسناد و شرایط از طریق نشانی ذیل اطلاع کسب نمایند.

3-1- استان اردبیل، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات 04531852096 و همراه آقای امینی 09143538386

🗒- تاریخ و مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه : از تاریخ : 1400/08/21 لغایت: 1400/09/27

🗒- تاریخ و مهلت بارگذاری اسناد مزایده در سامانه: از تاریخ 1400/08/28 لغایت ساعت 11 صبح 1400/09/10

🗒- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات : رأس ساعت 14 روز چهار شنبه مورخ 1400/09/10 مهمانسرای كاج(بالا) شهرک شهید آیت اله غفاری

✍️روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان