1-موضوع مزایده : شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان (سهامی عام )در نظردارد:

زمین های مزروعی خود را به مساحت 1068.1 هکتار جهت کشت چغندر قند پاییزه بصورت مشارکتی در سال زراعی 1401-1400 از طريق مزايده عمومي و بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
2- مبلغ تضمين فرآیند ارجاع کار : طبق شرایط اسناد مزایده در فرم تعهد پیشنهاد قیمت
3-نوع تضمین : فیش بانکی و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )
4- شرکت کنندگان می توانند نسبت به تامین و خرید اسناد از طریق نشانی های ذیل اقدام نمایند .

4-1 استان اردبیل ، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات 04531852080 و 09143538386 همراه آقای امینی

2-4- سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان:
www.moghanind.com

✅- تاریخ و مهلت خرید اسناد مزایده : از تاریخ 1400/07/17 لغایت 1400/07/19

✅- تاریخ ومهلت تحویل اسناد مزایده : از تاریخ 1400/07/20 لغایت 1400/08/01

✅- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات چغندر قند : رأس ساعت 15عصر دوشنبه مورخ 1400/08/03در سالن جلسات مهمانسرای سرو (پایین) شهرک شهید آیت اله غفاری

5- هزینه درج آگهی بعهده برندگان مزایده می باشد.

 

 

✍️روابط عمومی کشت و صنعت مغان