1

 

 

-موضوع مزایده : شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان (سهامي عام )در نظردارد: انواع ضایعات و لوازم اسقاطی خود را با قیمت پایه بشرح جدول ذیل منتشره در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.irبراساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده به اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی خرید به صورت نقدی بفروش برساند :

1) نام ضایعات کارتن
مقدار به کیلوگرم 1.000
قیمت پایه به ازای هر کیلو به ریال 29.000
مبلغ تضمین بریال 1.450.000 ریال

2 ) نام ضایعات نایلون پلاستیکی
مقدار به کیلوگرم 6.300
قیمت پایه به ازای هر کیلو به ریال 39.000
مبلغ تضمین بریال 12.285.000 "

3 ) نام ضایعات نخ پرس
مقدار به کیلوگرم 23.000
قیمت پایه به ازای هر کیلو به ریال 50.000
مبلغ تضمین بریال 57.500.000 "

4 ) نامه ضایعات پاکت کارتنی
مقدار به کیلوگرم 1500
قیمت پایه به ازای هر کیلو به ریال29.000
مبلغ تضمین بریال 2.175.000 "

5) نام ضایعات ضایعات گونی
مقدار به کیلو گرم 37.340
15.500قیمت پایه به ازای هر کیلو به ریال
28.938.500 "مبلغ تضمین بریال

6 ) نام ضایعات ضایعات پلاستیکی
مقدار به کیلو گرم 2600
قیمت پایه به ازای هرکیلو گرم بریال 58.500
مبلغ تضمین بریال 7.605.000 "

7) نام ضایعات ضایعات آهن آلات سبک و سنگین
مقدار به کیلو گرم 210.000
قیمت پایه به ازای هرکیلو به ریال 100.000
مبلغ تضمینی بریال 1,050,000,000"

8) نام ضایعات ضایعات قطعات داغی
مقدار به کیلو گرم 38.000
قیمت پایه به ازای هرکیلو به ریال 100.000
مبلغ تضمین بریال 190.000.000 "

9 ) نام ضایعات ضایعات طیف
مقدار به کیلو گرم 1.040
قیمت پایه به ازای هر کیلو به ریال 90.000
مبلغ تضمین بریال 4.680.000 "

2-نوع تضمین : فیش بانکی و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )
3- شرکت کنندگان می توانند نسبت به نحوه تامین اسناد و شرایط از طریق نشانی ذیل اطلاع کسب نمایند .

3-1 استان اردبیل، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات 04531852096 و همراه آقای امینی 09143538386

✅- تاریخ و مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه :
از تاریخ 1400/07/14 لغایت 1400/07/20

✅- تاریخ و مهلت بارگذاری اسناد مزایده در سامانه:
از تاریخ 1400/07/21 لغایت ساعت 12 ظهر 1400/08/03

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات : رأس ساعت 14عصر روز دوشنبه مورخ 1400/08/03 سالن جلسات مهمانسرای سرو(پایین) شهرک شهید آیت اله غفاری

✍️روابط عمومی کشت و صنعت مغان