اسناد مزایده عمومی یک مرحله ای - زمین مزروعی جهت کشت چغندرقند پاییزه ... برای دانلود لطفا کلیک کنید.

 

 

 ... اسناد مزایده عمومی يك مرحله اي - زمین مزروعی جهت کشت چغندرقند پاییزه ... 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان