1-موضوع مزایده : شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان (سهامي عام )در نظردارد: بادام زمینی تولیدی خود را بمساحت 38.1 هکتار سر مزرعه با قیمت پایه بشرح جدول ذیل منتشره در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.irبراساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده به اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی خرید به صورت نقدی بفروش برساند :

✅ردیف1) نام محصول بادام زمینی در بخش 4 مقدار بر حسب هکتار ( 21.8 ) مبلغ پایه به ازای هرهکتار1.000.000.000 ریال مبلغ تضمین بریال 1.090.000.000ریال

✅ردیف 2 ) بادام زمینی در بخش 2 مقدار برحسب هکتار 16.3) مبلغ پایه به ازای هر هکتار 1.000.000.000 ریال مبلغ تضمین بریال 815.000.000 ریال

2-نوع تضمین : فیش بانکی و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )
3- شرکت کنندگان می توانند نسبت به نحوه تامین اسناد و شرایط از طریق نشانی ذیل اطلاع کسب نمایند .
1-3- استان اردبیل، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات 04531852082 و همراه آقای امینی 09143538386

🗒- تاریخ و مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه : از تاریخ 1400/07/04 لغایت 1400/07/14

🗒- تاریخ و مهلت بارگذاری اسناد مزایده در سامانه: از تاریخ 1400/07/15 لغایت (ساعت 12 ظهر) 1400/07/28

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات : رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/07/28 مهمانسرای كاج(بالا) شهرک شهید آیت اله غفاری

✍️روابط عمومی کشت و صنعت مغان