1✅-موضوع مزایده : شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان (سهامي عام )در نظردارد: حدوداً مقدار3.300 تن شکر سفید تولیدی خود را با قیمت پایه بشرح جدول ذیل منتشره در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.irبراساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده به اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی خرید به صورت نقدی بفروش برساند :

✅ردیف :نام محصول شکر سفید مقدار بر حسب تن: 3.300تن مبلغ پایه بریال بدون احتساب ارزش افزوده هر کیلو 125.000 ریال مبلغ تضمین بریال12.375.000.000 ریال


2✅-نوع تضمین : فیش بانکی و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )
3✅- شرکت کنندگان می توانند نسبت به نحوه تامین اسناد و شرایط از طریق نشانی ذیل اطلاع کسب نمایند.

1-3✅- استان اردبیل ، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات 04531852096 و همراه آقای امینی 09143538386

✅- تاریخ و مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه : از تاریخ 1400/06/29 لغایت 1400/07/07

-✅تاریخ و مهلت بارگذاری اسناد مزایده در سامانه: از تاریخ 1400/07/08
لغایت ساعت 12 ظهر 1400/07/17

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات : رأس ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/07/17 مهمانسرای كاج(بالا) شهرک شهید آیت اله غفاری

✍️ روابط عمومی شرکت کشت وصنعت مغان