✅1-موضوع مزایده : شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان (سهامي عام )در نظردارد: بادام زمینی تولیدی خود را بمساحت 38.1 هکتار سر مزرعه با قیمت پایه بشرح جدول ذیل منتشره در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.irبراساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده به اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی خرید به صورت نقدی بفروش برساند :
ردیف1) نام محصول مقدار بر حسب هکتار مبلغ پایه به ازای هرهکتار مبلغ تضمین بریال

✅1) بادام زمینی در بخش 4 مقدار برحسب هکتار (21.8 )
مبلغ پایه به ازای هرهکتار 1.000.000.000 ریال
مبلغ تضمینی بریال 1.090.000.000ریال

✅2) بادام زمینی در بخش (2 ) مقدار برحسب هکتار (16.3) مبلغ پایه به ازای هرهکتار 1.000.000.000 ریال
مبلغ تضمین بریال 815.000.000 ریال

✅2-نوع تضمین : فیش بانکی و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )

✅3- شرکت کنندگان می توانند نسبت به نحوه تامین اسناد و شرایط از طریق نشانی ذیل اطلاع کسب نمایند.

✳️1-3 استان اردبیل، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات 04531852082 و همراه آقای امینی 09143538386

🗓- تاریخ و مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه :
از تاریخ 1400/06/16 لغایت 1400/06/22

🗓- تاریخ ومهلت بارگذاری اسناد مزایده در سامانه: از تاریخ 1400/06/23 لغایت: ساعت 12 ظهر 1400/07/03

🕑- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات :

رأس ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/07/03 مهمانسرای كاج(بالا) شهرک شهید آیت اله غفاری

 

 

✍️روابط عمومی کشت و صنعت مغان