1-موضوع مزایده : شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ( سهامی عام) در نظر دارد : بمنظور کاشت محصول سیر بمساحت 120.1هکتار از اراضی مزروعی خود را بصورت اجاره بها منتشره در سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.irبراساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده به اشخاص حقوقی و حقیقی واگذار نماید :
ردیف بخش قطعه و بلوک مساحت (هکتار) قیمت پایه به ازای هر هکتار بریال مبلغ تضمین
✅1 ) بخش دو قطعه وبلوک 611/1) مساحت هکتار (16.2 ) قیمت پایه به ازای هرهکتار بریال 300,000,000
مبلغ تضمینی ریال243.000.000

✅2) بخش 2 قطعه و بلوک (617/5) مساحت هکتار (12.1 ) قیمت پایه به ازای هر هکتار بریال300,000,000
مبلغ تضمین بریال182.000.000

✅3) بخش3 قطعه و بلوک 804/4 مساحت هکتار 21.9 قیمت ازای هر هکتار بریال 320,000,000 مبلغ تضمین
350.000.000 ریال

✅ 4) بخش شش قطعه وبلوک (1_01_314 ) مساحت هکتار (9 ) قیمت پایه به ازای هر هکتار بریال 300,000,000
مبلغ تضمین 135.000.000ریال

✅5)بخش شش1_2_314 مساحت هکتار(8)

قیمت پایه به ازای هرهکتاربریال300,000,000
مبلغ تضمین120.000.000 ریال

✅6) بخش شش قطعه وبلوک 1-3-314 مساحت هکتار (8.5 ) قیمت پایه به ازای هر هکتار بریال 300,000,000
مبلغ تضمین 128.000.000 ریال

✅7) بخش شش قطعه و بلوک 303/3 مساحت هکتار (10) قیمت پایه به ازای هر هکتار بریال350,000,000
مبلغ تضمین175.000.000

✅8) بخش هفت قطعه وبلوک 5004-1-8 مساحت (14) قیمت پایه به ازای هر هکتار بریال 300,000,000
مبلغ تضمین 210.000.000 ریال

✅9) بخش نه قطعه وبلوک 915/5 مساحت هکتار (20.4 ) قیمت پایه به ازای هر هکتار بریال 300.000.000
مبلغ تضمین306.000.000 ریال


✅2-نوع تضمین : فیش بانکی و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )

✅3- شرکت کنندگان می توانند نسبت به نحوه تامین اسناد و شرایط از طریق نشانی ذیل اطلاع کسب نمایند.

✅1_3استان اردبیل، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات 04531852082 و همراه آقای امینی 09143538386

🗓- تاریخ و مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 1400/06/14 لغایت 1400/06/31

🗓- تاریخ ومهلت بارگذاری اسناد مزایده: از تاریخ 1400/06/21 لغایت 1400/06/31

✅- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات : رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31 مهمانسرای كاج(بالا) شهرک شهید آیت اله غفاری

 

 

✍️روابط عمومی شرکت کشت و صنعت مغان