صفحات اختصاصی امور

 

 

 

موضوع مزایده: شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان (سهامی عام ) در نظر دارد ملاس تولیدی کارخانه قند خود را بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مزایده بفروش برساند.

  

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان
@keshtsanatmoghan