صفحات اختصاصی امور

 

 

 

موضوع مناقصه: شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان (سهامی عام ) در نظر دارد: 8 قلم سموم مورد نیاز مجتمع زراعت خود را با نام های تجاری سلکت سوپر، اتللو ، آکسیال ، یو 46 ، ارادیکان ، اپوس ، دسیس و تیلت بشرح و بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مناقصه خریداری نماید.

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان
@keshtsanatmoghan