صفحات اختصاصی امور

 

 

موضوع مزایده : شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان (سهامی عام )در نظردارد: انواع کنسرو زیتون تولیدی خود از طريق مزايده عمومي و بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مزایده به فروش برساند.

 

 

 

 


✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان
@keshtsanatmoghan