صفحات اختصاصی امور

 

 

 

موضوع مزایده : شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان (سهامی عام )در نظر دارد: سویا تولیدی خود را بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مزایده به فروش برساند.

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان