صفحات اختصاصی امور

 

 

 

موضوع مزایده: شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام) در نظردارد: انواع دام سنگین تولیدی خود را بشرح ذیل از طريق مزايده عمومي و بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مزایده به فروش برساند.

 

 

 


✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان
@keshtsanatmoghan