صفحات اختصاصی امور

 


دکتر وفابخش معاون زراعی وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه کشوری، استانی و شهرستانی ایشان مورخه 27 آبانماه 1399 در منطقه مغان حضور یافته و از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان نیز بازدید بعمل آوردند

 

 

 ✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان