صفحات اختصاصی امور

 

 

 

تیتر روزنامه سراسری خریدار:

◀️ مصاحبه عباس کشاورز قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی:

⭕️ عملکرد فعلی در کشت و صنعت مغان دیدگاه بنده را نسبت به بخش خصوصی تغییر داده است

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان