صفحات اختصاصی امور

 

 

 

در ادامه روند زنجیره تولید در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان که جهت ایجاد صنایع تبدیلی و انجام ۰ تا ۱۰۰ از مزرعه تا مصرف کننده در شرکت با برند مغانه همچنان ادامه دارد و ورود دستگاه های متعدد نصب و خریداری شده گواه این امر می باشد

 

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان