صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

مصاحبه با دکتر یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی آذربایجان شرقی و رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری