صفحات اختصاصی امور

 

 

 

برای اولین بار محصول سیب زمینی در 20 هکتار از اراضی بخش یک شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مورد کشت واقع شده و هم اکنون از هر هکتار حدود 30 تن محصول از مزارع فوق در حال برداشت می باشد

 

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان