صفحات اختصاصی امور

 

 

 

 اهدای لوح تقدیر با امضای رئیس جمهور به جلال گلچین مدیرعامل کشت و صنعت مغان

 افتخار آفرینی کشت و صنعت مغان به همت بخش خصوصی 

 تقدیر رئیس جمهور از مهندس گلچین بخاطر انتخاب شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بعنوان واحد #نمونه ملی در کشور بدلیل افزایش بهره وری، ابتکار، افزایش چشمگیر سطح پرداخت دستمزد کارگران و انعقاد قرارداد مستقیم و استخدام در شرکت بعداز واگذاری به بخش خصوصی

 

 

 

 


 روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری