صفحات اختصاصی امور

 

 

 

🔹 تیتر اصلی روزنامه سراسری جهان اقتصاد / امروز 31 اردیبهشت 1399:
✅ احیای کشت و صنعت مغان پس از واگذاری

⭕️ کشت و صنعت مغان موفق ترین واگذاری به بخش خصوصی در کشور

 

 

 


روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان