صفحات اختصاصی امور

 

 

قابل توجه ثبت نام کنندگان رشته شغلی کارگر ماهر سازه های گلخانه ای کد شغلی ( 551940 ) واحد تولیدات گیاهی ،رشته شغلی کارگر ماهر سبزی کاری و باغبانی کد شغلی (561940) واحد تولیدات گیاهی  ،رشته شغلی کارگر انبار (ردیف چینی،صحافی و بارگیری) کد شغلی (501970) واحد کارخانه قند - صبح و رشته شغلی کارگر انبار (ردیف چینی،صحافی و بارگیری) کد شغلی (501970)  واحد کارخانه قند - ظهر در تاریخ های قید شده در لیست فراخوان جهت مصاحبه اولیه با در دست داشتن اصل و کپی مدارک (کارت ملی و شناسنامه و مدرک تحصیلی و سابقه بیمه و کار مرتبط طبق شرایط آگهی)

 

 

1) رشته شغلی کارگر ماهر سازه های گلخانه ای کد شغلی ( 551940 ) واحد تولیدات گیاهی
2) رشته شغلی کارگر ماهر سبزی کاری و باغبانی کد شغلی (561940) واحد تولیدات گیاهی  
3) رشته شغلی کارگر انبار ( ردیف چینی،صحافی و بارگیری ) کد شغلی (501970) واحد کارخانه قند - صبح
4) رشته شغلی کارگر انبار ( ردیف چینی،صحافی و بارگیری ) کد شغلی (501970)  واحد کارخانه قند - ظهر

 

 مدیریت امور اداری و منابع انسانی