صفحات اختصاصی امور

 

 

قابل توجه ثبت نام کنندگان رشته شغلی کارگر انبار (ردیف چینی،صحافی و بارگیری) کد شغلی (501970) واحد کارخانه قند - صبح و رشته شغلی کارگر انبار (ردیف چینی،صحافی و بارگیری) کد شغلی (501970)  واحد کارخانه قند - ظهر  در تاریخ های قید شده در لیست فراخوان جهت مصاحبه اولیه با در دست داشتن اصل و کپی مدارک (کارت ملی و شناسنامه و مدرک تحصیلی و سابقه بیمه و کار مرتبط طبق شرایط آگهی)

 

 

1) رشته شغلی کارگر انبار ( ردیف چینی،صحافی و بارگیری ) کد شغلی (501970) واحد کارخانه قند - صبح
2) رشته شغلی کارگر انبار ( ردیف چینی،صحافی و بارگیری ) کد شغلی (501970)  واحد کارخانه قند - ظهر

 

 مدیریت امور اداری و منابع انسانی