صفحات اختصاصی امور

 

 

قابل توجه ثبت نام کنندگان رشته شغلی کارگر دامپروری کد شغلی(521930) واحد دامپروری (نوبت دوم)-صبح و رشته شغلی کارگر دامپروری کد شغلی(521930) واحد دامپروری (نوبت دوم)-ظهر در تاریخ های قید شده در لیست فراخوان جهت مصاحبه اولیه با در دست داشتن اصل و کپی مدارک (کارت ملی و شناسنامه و مدرک تحصیلی و سابقه بیمه و کار مرتبط طبق شرایط آگهی)

 

 

1) رشته شغلی کارگر دامپروری کد شغلی(521930) واحد دامپروری (نوبت دوم)-صبح
2) رشته شغلی کارگر دامپروری کد شغلی(521930) واحد دامپروری (نوبت دوم)-ظهر

 

 مدیریت امور اداری و منابع انسانی