صفحات اختصاصی امور

 

 

قابل توجه ثبت نام کنندگان رشته شغلی کارگر دامپروری کد شغلی (521930) واحد دامپروری (نوبت اول) ساعت 9 الی 11 تاریخ 15/8/98 ، رشته شغلی کارگر دامپروری کد شغلی (521930) واحد دامپروری (نوبت اول) ساعت 11 الی 13 تاریخ 15/8/98  و رشته شغلی جوشکار و اسکلت کار ساختمان کد شغلی ( 732760 ) واحد فنی و عمرانی ، تاریخ های قید شده در لیست فراخوان جهت مصاحبه اولیه با در دست داشتن اصل و کپی مدارک (کارت ملی و شناسنامه و مدرک تحصیلی و سابقه بیمه و کار مرتبط طبق شرایط آگهی)

 

 

1) رشته شغلی کارگر دامپروری کد شغلی (521930) واحد دامپروری (نوبت اول) ساعت 9 الی 11 تاریخ 15/8/98
2) رشته شغلی کارگر دامپروری کد شغلی (521930) واحد دامپروری (نوبت اول) ساعت 11 الی 13 تاریخ 15/8/98 
3) رشته شغلی جوشکار و اسکلت کار ساختمان کد شغلی ( 732760 ) واحد فنی و عمرانی 


 مدیریت امور اداری و منابع انسانی