صفحات اختصاصی امور

 

 

قابل توجه ثبت نام کنندگان رشته شغلی سرویسکار دستگاه های سنگین کد شغلی(341460) و مباشر(فورمن) تسطیح اراضی کد شغلی(572060) در تاریخ های قید شده در لیست فراخوان جهت مصاحبه اولیه با در دست داشتن اصل و کپی مدارک (کارت ملی و شناسنامه و مدرک تحصیلی و سابقه بیمه و کار مرتبط طبق شرایط آگهی)

 

 

1) رشته شغلی سرویسکار دستگاه های سنگین کد شغلی(341460) 
2) مباشر(فورمن) تسطیح اراضی کد شغلی(572060)

 

 مدیریت امور اداری و منابع انسانی