صفحات اختصاصی امور

 

 

 

هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است برای تجلیل از بزرگ مردانی جان بر کف که بی تردید کار و تلاش خستگی ناپذیر و ایثار بی وقفه آنان زمیـنه ساز استقرار سلامت اجتماعی و امنیت جامعه است.

تأمین امنیت، تحکیم نظم و اجرای قانون و عدالت، از مهم ترین ارکان ثبات و سلامت نظام اجتماعی و سیاسی است. در کشور، بخش عمده این وظیفه، بر عهده نیروی انتظامی است.

 

هفته نیروی انتظامی بر حماسه آفرینان عرصه عشق، ایثار و امنیت مبارک باد

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان