صفحات اختصاصی امور

 

 

 

... خبرنگاران نماد ایثار و شجاعت ...

پیام تبریک رئیس هیئت مدیره کشت و صنعت مغان بمناسبت روز خبرنگار

خبرنگاران در جوامع امروزی افراد باذوق و خلاقی هستند که با نگاه موشکافانه تکیه بر آگاهی و دانش پیش می روند و با جسارت، عشق و علاقه قلم فرسایی می نمایند.
باور داریم که یکی از اجزای ضروری جوامع، وجود خبرنگارانی از جنس حقیقت است که برای آبادانی ایثار می کنند تا هدایتگر رشد و شکوفایی جامعه باشند.

امروز را بهانه قرار میدهیم تا خبرنگاران و روزنامه نگاران به ویژه فرزندان سهند و سبلان را قدر بدانیم و این روز را خدمتشان #تبریک بگوییم.
همچنین برای عبو ر از بحرانها همه باید تمامی توانایی های خود را بکار گیریم تا مسئولیت های محوله را با مردم و برای مردم به ارمغان برسانیم.

 

 

 

#۱۷مردادماه 1398
#روزـخبرنگارـمبارک
#کشتـ صنعتـ مغان


روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان