صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، برنامه جدید ایستگاه های امور دامپروری کشت و صنعت مغان تدوین شد.کارگاه و کلاس توجیهی تدوین برنامه کاری ایستگاههای امور دامپروری در کشت و صنعت مغان با حضور مدیران روسای ایستگاه ها و کارشناسان مجتمع دامپروری مغان در راستای بهبود تولید وافزایش راندمان این مجتمع برگزار گردید.

این جلسه که در تاریخ 98/5/15 در سالن کنفرانس مجتمع دامپروری مغان توسط امور تولید با موضوع گذری اجمالی بر مفاهیم برنامه ریزی و تهیه برنامه کاری برگزار شد در راستای راهبرد وخط مشی های هیئت مدیره بمنظور ایجاد هماهنگی و گام برداشتن در جهت اهداف سازمانی و بهبود شاخص های کمی و کیفی تولید صورت گرفت.
مهندس گلچین مدیرعامل کشت و صنعت مغان ضمن قدردانی از فعالیت وخدمات صادقانه همکاران واحدهای تولیدی این مجتمع با خاطر نشان کردن برنامه های کاری بایستی در اولویت هر واحد تولیدی قرار بگیرد در پایان بر افزایش تولید با برنامه ریزی صحیح و به موقع سفارش کردند.
در این کارگاه جداول برنامه های کاری ایستگاهای شیری، نرپرواری، تلیسه داری وکارخانه خوراک دام در جهت افزایش تولید توضیحاتی را ایراد و نحوه استفاده از جداول و ارائه گزارش ماهانه و سالانه را مورد بحث بررسی قرار دادند.

 

 

 


روابط عمومی شرکت کشت و صنعت مغان