صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، وضعیت اسف بار کارخانه پرسس میوه باغات شرکت کشت وصنعت مغان قبل از واگذاری به بخش خصوصی ( شیرین عسل) مرداد ماه ۱۳۹۸

 

برای دیدن ویدئو لطفا کلیک کنید.

 

 

 

 روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان